Fjärrvärme

Fjärrvärme bygger på idén att en stor värmekälla ersätter flera små. Men istället för att värmen produceras i små värmepannor i varje enskilt hus, produceras­­ värmen i en enda stor gemensam anläggning, fjärrvärmeverket. Från fjärrvärmeverket transporteras värmen i form av hett vatten till de anslutna fastigheterna via rör i marken. Värmen förs över till huset i en värmeväxlare och fjärrvärmevattnet går sedan tillbaka till värmeverket för att värmas upp igen.

Du behöver bara vrida på kranen så kommer varmvattnet och värmen till elementen. Produktionen är säker och ledningsnätet övervakas ständigt. Eftersom en stor central anläggning har avsevärt högre verkningsgrad, bättre rening och större bränsleflexibilitet, är produktionen av fjärrvärme effektiv, miljövänlig och klimatsmart. Produktionen av fjärrvärme sker till 98 % med bio- och returbränslen. Uppvärmningen blir bekymmersfri och luften blir renare.

Fjärrkyla

Dagens hus byggs för att ta tillvara på mer av solens värmande energi. Husen blir energieffektiva men det gör också husen varmare. Servrar och annan apparatur ger också upphov till varmare inomhusklimat. Kyla kan därför vara viktigt i våra kunders verksamheter varför vi även levererar fjärrkyla. Kylan gör det behagligt svalt i butiker, på sjukhus och kontor.

Fjärrkyla bygger på samma smarta princip som fjärrvärme. Det är effektivare att producera kyla i en stor central anläggning än i flera små kylanläggningar i enskilda fastigheter. Fjärrkyla är dessutom lika enkelt och driftsäkert som fjärrvärme. Vårt dotterbolag, SFAB, levererar fjärrkyla till fastigheter i Kungens Kurva, Hallunda och till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge med omnejd.

Se kartan över fjärrvärmenätet

Vårt uppdrag

Södertörns Energi ska i samverkan med ägarna, Huddinge och Botkyrka kommuner, främja energiförsörjningen genom i huvudsak distribution och produktion av fjärrvärme och fjärrkyla i Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner. Bolaget är moderbolag för den operativa verksamheten, som bedrivs i dotterbolagen Södertörns Fjärrvärme AB (100 %) och Söderenergi AB (58 %). Söderenergi ansvarar för produktionen av fjärrvärmen och SFAB för försäljning och leverans. Du kan läsa allt om vårt uppdrag och våra mål i ägardirektivet som har beslutats av kommunfullmäktige i båda ägarkommunerna.

Ägardirektiv

Våra bolag

Södertörns fjärrvärme - SFAB

Som en viktig energileverantör tar SFAB sitt ansvar genom att bidra till ett långsiktigt hållbart och energieffektivt samhälle. Det görs genom att de uteslutande säljer och levererar klimatsmart fjärrvärme och fjärrkyla. Miljöhänsyn, hållbarhet och socialt ansvar är ledstjärnor för verksamheten. SFAB köper sin fjärrvärme från Söderenergi. Kylan producerar de själva i olika kylanläggningar. Förutom värme och kyla säljer SFAB även service och energikonsultativa tjänster vilket underlättar för kunderna att få en effektivare och miljövänligare energi.

Besök sfab.se

Söderenergi

När vi människor konsumerar allt mer och avfallsbergen växer tar Söderenergi ett stort ansvar för miljön, klimatet och samhället. Söderenergi använder det avfall som inte kan eller bör återvinnas eller återanvändas och gör energi av avfallet, resurseffektivt och klimatsmart. 98 % av bränslena som används i energiproduktionen består av bio- och returbränslen. Utsläpp i luft och vatten renas. Askor och restprodukter hanteras säkert och koncentreras för framtida materialåtervinning. Söderenergi producerar och säljer sin fjärrvärme till SFAB, till Telge Nät samt till Stockholm Exergi. Förutom fjärrvärme producerar Söderenergi även el.

Besök soderenergi.se

Med vår fjärrvärme blir alla miljöhjältar!

Tillsammans med våra dotterbolag ser vi till att fastighetsägare och boende i kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem får värme och varmvatten när de behöver – dygnet runt, året runt. Alla som använder vår fjärrvärme bidrar därigenom automatiskt till klimatomställningen. Vår värme produceras nämligen till mer än 98 % av förnybara eller återvunna bränslen och vi jobbar hela tiden på att öka den andelen. Med vår fjärrvärme blir alla miljöhjältar!

Fjärrvärme

Energiförbrukningen i en fastighet kan kontinuerligt förbättras, bara man har bra data och underlag. SFAB hjälper fastighetsägare med service och med smarta energilösningar för att styra, kontrollera och sänka sin energiförbrukning och därmed även sina kostnader och sin klimatpåverkan.

Så gott som all vår fjärrvärme produceras antingen med helt fossilfria bränslen eller med utsorterat avfall. Fossilfria bränslen som returträ och skogsbränslen eller andra restprodukter från skogsindustrin bidrar inte till växthuseffekten. Utsorterat avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas skulle annars ha hamnat på deponi. Varje år minskar Söderenergi behovet av deponier med 1 miljon ton avfall! När energin produceras bidrar vi alltså till att minska avfallsbergen och spridning av plast och annat miljöfarligt material till naturen. På detta sätt stoppar Söderenergi även miljögifter och farliga ämnen från att cirkulera vidare i samhället eller i naturen. Varje år samlar de in över hundra ton tungmetaller som skulle ha orsakat stora miljö- och hälsoproblem. Med vår fjärrvärme avgiftas naturen!

Om vår fjärrvärme inte fanns, skulle värmen behöva produceras på annat sätt. När vi jämför med det näst miljövänligaste alternativet – bergvärme med eldriven värmepump – skulle den el som behövs för detta värmebehov ge upphov till utsläpp motsvarande 1 miljon ton mer koldioxid årligen. Vår fjärrvärme minskar klimatpåverkan och är alltså ett viktigt bidrag till klimatomställningen och ett hållbart samhälle. När Söderenergi producerar värme i kraftvärmeverket, så produceras samtidigt 550 GWh fossilbränslefri el. Det görs främst under den kalla delen av året, dvs när den behövs som bäst. När Storstockholm växer så det knakar behöver regionen allt mer el. På så sätt minskar Söderenergi den eleffektbrist som finns i Stockholmsregionen. Skulle våra kunder välja det näst bästa alternativet för uppvärmning, skulle de bidra till att öka både effektbristen och elförbrukningen.

1. Samhällets avfall
2. Återanvändning
3. Återvinning
4. Energiutvinning
5. Sortera material
6. Fjärrvärme
7. Elektricitet
8. Återvunna metaller, miljö- och hälsofarliga ämnen.

LÄS MER

Om oss

Södertörns Energi ägs av Botkyrka och Huddinge kommuner. Som moderbolag till SFAB (100 %) och Söderenergi (58 %) ska vi arbeta för att fjärrvärme- och kylverksamheten utvecklas på bästa sätt till fördel för medborgarna i Botkyrka, Huddinge och Salem. Vår koncern ger 200 000 människor trygg, bekymmersfri och miljövänlig fjärrvärme dygnet runt, året runt. Koncernen ska säkerställa att det finns ett klimatvänligt uppvärmningsalternativ i Botkyrka, Huddinge och Salem. Vi finns därför med när kommunerna expanderar och bygger nya fastigheter och ser till att det finns möjlighet till uppvärmning av dessa. Och koncernen bidrar även till regionens framtida utveckling genom att låta delar av överskottet gå tillbaka till våra ägare och kommunernas invånare.

Ekonomi

Koncernen20232022202120202019
Omsättning, Mkr838752760681703
Resultat efter finansiella poster, Mkr-28151172251
Balansomslutning, Mkr1365117713191 2541 334
Soliditet, %-8-4-10-5
Avkastning på totalt kapital, %0,872,4510,583,705,57
Moderbolaget20232022202120202019
Resultat efter finansiella poster, Mkr-36-9-16-20-19
Balansomslutning, Mkr2047186018511 8141 810
Soliditet, %4951494640

VD och Styrelse

Bolaget leds av VD Adam Brännström.

Styrelsen utgörs av ledamöter valda av de två kommunerna Botkyrka och Huddinge som äger hälften var av Södertörns Energi.

Styrelseledamöter

NamnKommunParti
Stina Lundgren, Vice ordförandeBotkyrka kommunm
Sara Heelge Vikmång, OrdförandeHuddinge kommuns
Emanuel KsiazkiewiczBotkyrka kommuns
Daniel DronjakHuddinge kommunm
Eber VikströmBotkyrka kommunkd
Didrik von SethHuddinge kommunc

Styrelsesuppleanter

NamnKommunParti
Andreas FredrikssonBotkyrka kommuntup
Ali KhanBotkyrka kommunmp
Sonja JonassonBotkyrka kommunc
Karl HenrikssonHuddinge kommunkd
Per ÖbergHuddinge kommunmp
Emil HögbergHuddinge kommuns